هفت روز برای یک نسل

روز اول: نبش قبر؛ پیدا کردن بیل مناسب برای کندن قبر؛پیدا کردن یک گورکن در وجود خود:یافتن جنازه:شناسایی جنازه:سعی در پیدا کردن عوامل پوسیدگی جنازه و ورود به مرحله ی دوم زدودن پوسیدگی از جنازه روز دوم:یافتن کانالهای عبور جنازه از قبر:رجوع به گذشته نگاه به آینده تغییر وضع موجود:مفروض می گیریم جنازه تمایل به احیا دارد روز سوم:جنازه پرواز می کند... روز چهارم:سعی در یافتن جنازه ای که پرواز کرده ونمی دانی به کجا؟ روز پنجم:استیصال روز ششم:روزمرگی روز هفتم:خبری از جنازه می رسد...

/ 2 نظر / 14 بازدید
المیرا

حضوری گفتم:اگه نویسنده رو مفروض بگیریم نوشته خیلی عجیبی ست...و اینکه روز هفتم!!!!!

RZA

اصلا هم عجیب نیست. خیلی هم به نویسنده نزدیکن این کلمه ها !